RETNINGSLINJER FOR LC-TRENINGER

Alle som starter hund gjør dette på eget ansvar. Klubber og treningslag tar ikke ansvar for skader som måtte oppstå i forbindelse med en trening.

Det oppfordres til alle deltagere å lese og sette seg inn i gjeldende regelverk for lure coursing, både nasjonalt og internasjonalt, samt «NKKs etiske retningslinjer for hundevelferd på utstilling og i konkurranse»

NKKs vaksine- og antidopingregler gjelder også på treninger.

Treninger skal foregå på egnede områder i trygg avstand fra trafikkerte veier.

Deltagers ansvar:

Hunden skal helst ikke spise timene før trening eller en prøve. Den skal heller ikke ha for lange klør. Ha vann tilgjengelig til hunden på treningsplassen. Sørg for at hunden er godt oppvarmet før start – minst 15 minutter. Sørg også for å bruke tilsvarende tid på å gå ned hunden etter løp. Dette forhindrer strekkskader og andre skader på hunden. Husk at vi er på besøk på treningsstedet, og det er viktig at vi ikke etterlater oss bæsjeposer og annet søppel. Ta med en stol, gode klær og godt humør. Treninger tar tid så hjelp gjerne til med oppryddingsarbeidet.

Hunder skal holdes unna start/mål-området, i bånd eller i bilen. Eier som har hund løs, eller fastbundet, vil få en advarsel eller bli bortvist fra treningen. Flexi-line er ikke tillatt.

Deltaker forventes å opptre med normal høflighet.

Det er ikke tillatt i noe forum å klandre funksjonærer eller åpenlyst kritisere deres avgjørelser.

NB: Dersom du vil at din hund skal løpe i parløp, har du selv ansvar for å finne egnet støttehund, men treningsansvarlig er behjelpelig så langt de kan.

 • Valper fra 4 mnd kan delta.
 • Lengde og form på banen skal tilpasses hundens alder og rase. Deltaker plikter å følge treningsansvarliges anvisninger
 • FCI-godkjent løpsmaske skal bæres av alle hunder under parløp. Løpsmasken skal settes på før hunden kommer til start og skal ikke fjernes før hunden har forlatt feltet etter gjennomført løp.
 • Treningsansvarlig har anledning til å bortvise personer og hunder som bryter gjeldende bestemmelser. Herunder hunder som vurderes ikke egnet i forhold til fysikk, atferd eller helse.
 • Treningsansvarlig/pilot kan sette begrensninger på banens utforming i forhold til hundens alder/fysikk.

Klubber og treningslag kan tillegge egne regler utover disse

LISENSTRENINGER

Annonserte treninger der det er adgang til å ta løpslisens (lisenstreninger) skal være åpne for alle raser tilhørende gruppe 10, samt faraohund, etnahund og podenco/podengo-rasene.

 • Treningsansvarlig/lisensutsteder bekrefter hundens identitet med ID-skanner, dette skal gjøres FØR hvert løp og attesteres i lisenssøknaden.
 • Lisenstreninger skal annonseres på KG LC informerer (FB). Arrangementet skal inneholde navn på lisensutsteder(e), pilot(er) og eventuell pilotelev. Arrangør sender beskjed til KG LC som deler arrangementet på sine sider.

Arrangør forbeholder seg retten til å endre på autorisert personell ved behov. (Dette skal annonseres i god tid).

 • Lisensutsteder/treningsansvarlig har anledning til å vise bort personer som bryter gjeldende bestemmelser.
 • Lisensutsteder/treningsansvarlig kan nekte hunder lisensløp hvis hunden vurderes uegnet til dette (herunder kommer atferd).
 • Lisensløp kan gjennomføres i forbindelse med LC-prøver, så lenge dette er avklart med arrangør og annonseres i forkant.


Bestemmelser for lure coursing-lisens

 • For å kunne ta norsk lisens skal hunden være registrert i NKK, og hovedeier skal ha folkeregistrert adresse i Norge.
 • For hunder som oppfyller punktet ovenfor er det ikke anledning til å ta lisensløp i andre land enn i Norge
 • For å oppnå lisens må hunden ha bestått tre godkjente lisensløp. Minst ett av disse må ha vært med hund av samme kjønn. De tre godkjente løpene må gjennomføres med minst to forskjellige hunder. Støttehunden må være av samme rase. Unntak kan gjøres, men dette må avtales med lisensutsteder før treningen. Det må da være en rase som jakter på noenlunde lik måte, slik at lisensutsteder kan bedømme at kravene for godkjent lisensløp er oppfylt.

Støttehund skal være en hund med lisens. En hund har ikke lisens før den har mottatt sin lisensbok.

 • En hund kan begynne på sine lisensløp tidligst to måneder før den kan delta på offisiell prøve (whippet og mindre raser 13 mnd. / øvrige raser 16 mnd.).
 • Det er ikke mulig å ta alle tre kvalifiserende lisensløp samme dag eller på samme bane. To av tre lisensløp må være godkjent av to forskjellige lisensutstedere.
 • Tisper med løpetid kan delta på lisensløp, hvordan dette skal gjennomføres avtales med treningsansvarlig før treningen.
 • Hundeeier må levere skjema ”Søknad om LC-lisens” til lisensutsteder innen lisensløpet gjennomføres. Resultatet av lisensløpene skal dokumenteres på skjema.
 • Importerte hunder med gyldig utenlandsk lisens må bestå ett godkjent lisensløp før lisensen overføres til Norge.

Lisenssøknader og lisensbok

 • Søknad om LC-lisens + kopi av stamtavle, eierbevis og kvittering på innbetaling sendes til den respektive raseklubben
 • Ufullstendige søknader ikke blir behandlet.
 • Lisensboknummer er i den norske lisensboken det samme som hundens registreringsnummer.
 • Lisenssøknadsskjema (skal benyttes f.o.m. 18. juli 2022)

Dispensasjon fra gjeldende bestemmelser

Det kan unntaksvis gis dispensasjon fra gjeldende bestemmelser ved skriftlig henvendelse. Dette forutsetter at henvendelsen kommer i rimelig tid før en evt. dispensasjon skal gjelde, man kan ikke søke om dispensasjon i ettertid.

Bestemmelser for treningsansvarlig/arrangør

 • Skal sørge for at feltet er stort nok, og i trygg avstand fra trafikk/beitedyr/turveier, med god tilgjengelighet. Feltet skal også sjekkes for hull og andre elementer som kan være til skade for hundene.
 • Skal gå gjennom introduksjon av LC-rutiner og krav til sikkerhet med deltagerne før treningen starte
 • Skal sørge for at regler og bestemmelser for treningen følges

Bestemmelser for autorisert personell

 • Autorisert personell som er inaktive i mer enn tre sesonger mister automatisk sin autorisasjon. (Dette gjelder alt autorisert personell) Reautorisasjon gis etter gjeldende regler.
 • Aktivitet skal dokumenteres i funksjonærboken av treningsansvarlig/prøveleder. Dette kan underskrives av annet autorisert personell på plass ved behov.
 • Listene på autorisert personell oppdateres i januar hvert år.
 • Inhabilitet: Lisensutsteder kan ikke godkjenne lisensløp for hund i eget eie/oppdrett, hund vedkommende har eid/vært medeier i, eller solgt i løpet av de siste 6 måneder, eller hund som eies av nærmeste familie (ektefelle, foreldre, søsken eller barn).

NMK på Facebook

fb nmk

NMK Trøndelag på Facebook

fb nmk